Nordiska jämställdhetsglasögon i praktiken: Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland

Integrering av köns- och jäm-ställdhetsperspektivet i Nordiska Ministerrådet

DOI:https://dx.doi.org/10.6027/9789289331845-5-svLinking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: